Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

Evidencia odpadu

ELWIS_Hronovce_leták.pdf (3.26 MB)

ELWIS - Hronovce - plagát.pdf (829.26 kB)

Hronovce - ELWIS video.mp4 (67.07 MB)

QR kód

INOVUJEME NAŠE ODPADY

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša obec už čoskoro zavedie smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa obecnými peniazmi.

Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva zmesového komunálneho odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe sa môže zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.

Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie takého odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať a tak predísť rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

ČO JE ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi v odpadovom hospodárstve. Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

Evidencia umožní našej obci získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré nám spoločne pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

AKO TO BUDE FUNGOVAT V PRAXI?

V obci prebehne označovanie každej nádoby QR kódom, ktorý bude umiestnený na zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.

Označenie nádob bude vykonané pracovníkmi obce, o termíne označovania budú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, SMS správou.

Takto označené nádoby bude priamo na ulici pracovník zberu evidovať do systému. Pri každej nádobe pracovník nasníma kód a zaeviduje ho do systému.

nádoba s QR kodom

RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk