Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

História a súčasnosť

Obec Hronovce vznikli roku 1968 zlúčením troch predtým samostatných obcí - Čajakovo (1256 Sereful, 1269 Seraphino, 1293 Leker, 1340 Monasterium Seraphini de Leker), Domaše (1239 Damas, Garamdamásd) a Vozokán nad Hronom (1240 Vezekyn, Garamvezekény). 

Všetky tri spomenuté predtým samostatné obce mali svoje vlastné pečate, veľmi príbuzného obsahu. 
Čajakovo malo vo svojej oválnej pečati motív obilného klasu medzi hrotom nahor a ostrím vľavo obrátenými pluhovými radlicami - čerieslom a lemešom. 

Z histórie obce Vozokany poznáme dve, takmer súčasné pečate. Obe sú osemhranné. V pečati, doloženej roku 1781 sú zobrazené hrotom nadol a ostrím vpravo otočené radlice - čerieslo a lemeš, vpravo od lemeša ešte klas, pri hrotoch radlíc a nad čerieslom po jednej hviezde a nad tým všetkým litedry G V - Garam Vezekény. Pečať Vozokán z roku 1783 zobrazuje medzi sklonenými a obrátenými radlicami z vŕška vyrastajúci klas, nad tým všetkým litery G a V. 

V okrúhlej pečati niekdajšej obce Domaša je zobrazený nad literami G D klas medzi odvrátenými radlicami, pričom pečatné pole je ozdobené ešte ôsmimi hviezdami.

Ide predovšetkým o poľnohospodársku tematiku, a teda môžeme o symboloch Domaše, Čajakova a Vozokán uvažovať ako o zamestnaneckých symboloch, podobných ako sú napríklad banícke kladivká v erboch banských miest. Stačí si očami vtedajšieho človeka uvedomiť, že v biblickej symbolike sú radlice aj symbolom mieru. Takéto chápanie vychádza z Písma, proroka Izaiáša 2,4, a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne“. Či v minulosti, v časoch vojen, vloženie tejto symboliky do pečatí mnohých obcí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma, nie je známe.

Pridaním symbolického vyjadrenia Hrona k historickým symbolom obcí, z ktorých vznikli dnešné Hronovce vznikne tiež hovoriaci erb.

Obec vznikla 1.7.1968, zlúčením obcí Vozokany nad Hronom, Domaša a Čajakovo

V katastri sa rozprestiera štátna prírodná rezervácia Vozokanský luh. 
Cestovná agentúra AESCULAP pri nemocnici ponúka jazdy na koňoch a hypporehabilitácie. 
V obci sa nachádza kaštieľ bývalého opátstva, v ktorom sú kancelárie Psychiatrickej nemocnice.

RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk