Navigácia

Obsah

Stránka

Komunálny odpad 4-6

Termín odvozu KO 4-6 mesiac 2018

4. 5. 2018 Zobraziť viac

Rozhodnutie

Oznamujeme verejnosti, že Rozhodnutie "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1" bolo doručené na obec Hronovce, dňa 20.03.2018.
Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-naroky-201-1

20. 3. 2018

Zverejnenie informačnej tabuli

Zverejnenie informačnej tabuliProjekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB

15. 3. 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

13. 3. 2018 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk na geodetické zameranie

Porealizačné geodetické zameranie, zameriavacie práce a vytýčenie sietí

22. 2. 2018 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - harmonogram zvozu na I. štvrťrok 2018

18. 12. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018

27. 11. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO

Termín odvozu KO 10 - 12 mesiac 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Pozvánka

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu území európskeho významu

11. 4. 2017 Zobraziť viac

Stránka