Kontakt

   Adresa úradu:

   Obec Hronovce
   Levická 3
   935 61 Hronovce
   Slovensko

   Telefón: 036 77 96 020

   Napísať e-mail

RSS kanál obce

     RSS kanál

   Získajte aktuálne informácie   
   s využitím RSS

Hlavná stránka
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 20 Apríl 2015 15:00

Obecné zastupiteľstvo v Hronovciach   v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  č .uznesenia   44 zo dňa.  20.04.2015

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Hronovce   s úväzkom     0,213    a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra

obce Hronovce  na deň  01.06.2015. 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-          ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti písomnej prihlášky:

Písomná prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

- štruktúrovaný  profesijný životopis,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného  kontrolóra  Obce Hronovce.

Obecné zastupiteľstvo   v Hronovciach  žiada od uchádzačov  v sprievodnom liste uviesť doplňujúcu  informáciu uchádzača o doterajšej vykonávanej praxi vo verejnej  správe, informáciu týkajúcu sa úrovne   znalostí a problematiky  legislatívy  SR  a noriem na úrovni samosprávy .  Komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel ) , zmysel  pre zodpovednosť, dôslednosť , plánovanie a  samostatnosť   sú  dôležité aspekty pre výkon funkcie hlavného kotnrolóra.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 15.mája 2015 do 15.00 hod.  v zalepenej obálke na adresu: Obec Hronovce, Obecný úrad Levická cesta č.3, s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia  ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Hronovciach.

Ďalšie podmienky voľby:

-          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

-          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

-          posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia  poslanci obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

V Hronovciach, dňa 20.04.2015

Róbert Csudai
starosta obce


 
Separovaný zber za máj 2015 PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 13 Apríl 2015 11:17

Separovaný zber za máj 2015

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (File0497.PDF)Separovaný zber za máj 2015[ ]1422 Kb
 
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15 PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

 
Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015 PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Štvrtok, 12 Február 2015 08:00

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015 je zverejnený na úradnej tabuli v budove Obecného úradu Hronovce.

 
Daňové priznania PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 05 Január 2015 08:45

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Danove_priznanie_MF_021249_2014_725-1.pdf)Daňové priznania[ ]5418 Kb
Stiahnuť tento súbor (Poucenie_na_vyplnenie_dan_priznania.pdf)Poučenie na vyplnenie priznania[ ]250 Kb
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3


Modernizácia odpadového
hospodárstva v obci Hronovce

Dátum

Meniny

Dnes má meniny: Jarmila
Zajtra má meniny: Lea


Vyhľadávanie

Práve nás číta

Máme online 3 hostí 
Za obsah zodpovedá:
Obecný úrad Hronovce
Administrátor stránky:
Webmaster


Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
nestránkový deň
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00


Správca obsahu

         Obec Hronovce
         Levická 3
         935 61 Hronovce
         tel.: 036 77 96 020
         e-mail: hronovce@nextra.sk

Náhodný obrázok

socha3v.jpg

Najčítanejšie správy


Valid XHTML and CSS.

Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti